คปภ.ล็อกสเปกทรัพย์สินเงินสำรอง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เตรียมจะออกกฎหมายลูกใหม่เพิ่มอีก 5 ฉบับอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น (เฮียริ่ง) จากบริษัทประกันภัยประกอบด้วย 1.ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของการประกัน ภัยและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่วางไว้กับนายทะเบียนของบริษัทประกันวินาศภัย 2.ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์และวิธีการวางเงินสำรองประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ.2552

3.ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์และวิธีการวางเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 4.ร่าง ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการออกหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทประกันชีวิต และ 5.ร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การออกหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทประกันวินาศภัย

แหล่งข่าวจากสำนักงาน คปภ. กล่าว ว่า ในกฎหมายลูก 5 ฉบับใหม่ที่จะออกมาที่น่าสนใจที่สุดคือประกาศคปภ.ที่กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องวางเงินสำรองประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทไว้กับนายทะเบียนเพื่อ เป็นหลักประกันความมั่นคงให้กับผู้เอาประกันภัยหากบริษัทประกอบกิจการเจ๊งหรือเลิกกิจการไปจะได้นำเงินสำรองส่วนนี้มาชดใช้ให้กับผู้เอาประกันภัยตามภาระผูกพันในกรมธรรม์ ซึ่งยังไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ประกันวินาศภัยเมืองไทยเช่นเดียวกับกฎหมายลูกที่อนุญาตให้บริษัทประกันภัยทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัยออกหุ้นบุริมสิทธิเพื่อรองรับการเพิ่มทุนของบริษัทประกันภัยได้

ภายใต้กฎหมายวางเงินสำรองสำหรับ เบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันวินาศภัยสำหรับการประกันภัย ทุกประเภทที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 1 เดือน ขึ้นไปยกเว้นการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (TA) และการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (มารีน) ที่ระยะเวลาความคุ้มครองน้อยกว่า 1 เดือน โดยทรัพย์สินที่จะนำมาวางเป็นเงินสำรองไว้กับนายทะเบียนได้เป็นทรัพย์สินประเภทเดียวกับที่กำหนดไว้สำหรับบริษัทประกันชีวิตได้แก่เงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย

อย่างไรก็ดี ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมทรัพย์สินบางประเภทเพื่อให้สอดรับกับสภาพตลาดและให้มีความมั่นคงมากขึ้น โดยทรัพย์สินที่เพิ่มเติมเข้ามาคือ 1.พันธบัตร หรือหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่า A- ซึ่งออกหรือค้ำประกันโดยองค์กร ระหว่างประเทศ รวมถึงพันธบัตร หุ้นกู้หรือตั๋วเงินที่มีอันดับ ความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่า A-ซึ่งออกโดยรัฐบาลต่างประเทศ หรือรัฐวิสาหกิจต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ออกและเสนอขายในประเทศไทย 2.บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงินหรือสมุดคู่ฝาก ประเภทฝากประจำที่มีระยะเวลาฝากเงินตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปซึ่งธนาคารในประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่า A- โดยกำหนดเงื่อนไขเรื่องเรตติ้งเพิ่มเติมขึ้นมาจากเดิมไม่มีเรตติ้ง

และ 3.การลงทุนในหุ้นกำหนดหุ้น ที่บริษัทสามารถนำมาวางเป็นเงินสำรองประกันภัยได้จะต้องเป็นหุ้นที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มหุ้น Set 50 หรือหุ้นที่มีมูลค่าตลาด 50 อันดับแรกเท่านั้นเนื่องจากมีสภาพคล่องสูงเพื่อให้มีความมั่นคงมากที่สุด ส่วนหุ้นที่อยู่นอกกลุ่มนี้บริษัทประกันภัยยังลงทุนได้ปกติแต่ไม่สามารถนำมาวางเป็นเงินสำรองกับนายทะเบียนได้

ทั้งนี้ การวางเงินสำรองของบริษัทประกันวินาศภัยกำหนดเป็น 3 เฟส คือเฟสแรกที่จะเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2553 กำหนด ให้วางเงินสำรอง 15% ของเงินสำรองสำหรับ เบี้ยประกันภัย เฟสที่สองภายในเดือนมิถุนายน 2554 เพิ่มเป็น 20% ของเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัย และเฟสสามภายในเดือนมิถุนายน 2555 เป็นต้นไป เพิ่มเป็น 25% ของเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัย

“เมื่อเรายกร่างประกาศคปภ. กำหนด ให้บริษัทประกันวินาศภัยวางเงินสำรองไว้กับนายทะเบียนเลยถือโอการปรับแก้กฎเกณฑ์ของบริษัทประกันชีวิตไปด้วยเพื่อให้สอดคล้องกัน อย่างหุ้นที่ล็อกไว้เฉพาะกลุ่ม Set 50 เท่านั้นก็เข้มงวดกว่าเกณฑ์เดิมที่เคยใช้กับบริษัทประกันชีวิตซึ่งตอนนั้นจะเปิดกว้างกว่านี้คือหุ้นตัวไหนก็ได้ที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่กติกาใหม่อยากให้มีความมั่นคงจึงให้เฉพาะ Set 50”

แหล่งข่าวกล่าวว่า คปภ.กำหนดให้บริษัทแสดงความคิดเห็นได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ โดยทั้ง 4 ฉบับทั้งการวางเงินสำรองประกันชีวิต, หุ้นบุริมสิทธิและการกำหนดประเภทของการประกันภัยและมูลค่า ของหลักทรัพย์ที่วางไว้กับนายทะเบียนของบริษัทประกันวินาศภัยเริ่มมีผลบังคับใช้ทันทีที่คปภ.หรือนายทะเบียนลงนาม ขณะที่การวางเงินสำรองของบริษัทประกันวินาศภัยจะเริ่มต้นปี 2553

 
ที่มา สยามธุรกิจ
คัดลอกจาก http://www.tsi.co.th/tips.asp?tid=195 ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: