เราจะทำอะไรสำหรับวันภาษาไทยแห่งชาติ

 

วันภาษาไทยแห่งชาติ คือวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี

ความสำคัญ

เนื่องด้วยในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จนเป็นที่ประทับใจผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้น วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ จึงนับเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแสดงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยห่วงใยในภาษาไทยต่อชาวไทยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งความว่า

"เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ

อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือ ให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน

อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่า วิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ

ปัญหาที่สาม คือ ความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้
…สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่าๆที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก
"

ความเป็นมา

ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาติ สมควรจะได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไป

ด้วยปัจจุบันวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว เกิดความรู้ใหม่ๆ ในการติดต่อสื่อสาร ที่สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้ภาษาไทยซึ่งเป็นสื่อกลางสำคัญในการติดต่อผูกพันกันของคนไทยได้รับผลกระทบ ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นที่น่าวิตกอย่างยิ่ง หากไม่เร่งหาทางแก้ไขและป้องกันเสียแต่เนิ่นๆ การใช้ภาษาไทยของเราก็จะยิ่งเสื่อมลง และส่งผลเสียหายต่อเอกลักษณ์และคุณค่าของภาษาไทยเป็นทวีคูณ

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย และมีความห่วงใยในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทย และเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป จึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เช่นเดียวกับวันสำคัญอื่นๆ ที่รัฐบาลได้จัดให้มีมาก่อนแล้ว เช่น วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและ วันสื่อสารแห่งชาติเป็นต้น

วัตถุประสงค์

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เห็นชอบให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

๒. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ (ในปีเดียวกัน)

๓. เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

๔. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้สัมฤทธิผลยิ่งขึ้น

๕. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ ไปสู่สาธารณชนทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ และในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ

กิจกรรม

มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการจัดนิทรรศการ, การอภิปรายทางวิชาการ, การประกวดแต่งคำประพันธ์ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง การขับเสภา การเล่านิทาน ฯลฯ

อ้างอิง

วันภาษาไทยแห่งชาติ  http://www.tungsong.com/Important_Day/Pasathai/index.asp

วันภาษาไทยแห่งชาติ, วิกิพีเดีย  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4

ชวนอ่านต่อ

คู่สร้างคู่สม ปีที่ 30 ฉบับที่ 645 ประจำเดือน กรกฎาคม ทศ 3 2552 29 ก.ค. 52 วันภาษาไทย อ่านเรื่อง “คนไม่ธรรมดา” คนจีนที่เคยเกลียดภาษาไทยเข้ากระดูกดำเพียงเพราะ คอมมิวนิสต์.. ปัจจุบันจบปริญญาโทวิชาเอกภาษาไทยและเป็นนักเขียน นักแปลภาษาไทยมืออาชีพ… http://www.koosangkoosom.com/pages/popHilight.asp?hidID=260&hidHilight=1286#1286

Advertisements

4 responses to this post.

  1. อื่ม..ปัจจุบัน วัยรุ่นส่วนใหญ่มักใช้ภาษาไทยฉบับวัยรุ่นซึ่งอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่ถูกต้องตามพจนานุกรมครับ(ซึ่งบางครั้งผมก็เป็นครับ)ยกตัวอย่างเช่น ใจ =>จัยใคร => คัย อะไร => อะรัยเป็นต้นครับ

    ตอบกลับ

  2. Posted by นายณรงค์ on สิงหาคม 13, 2009 at 7:06 am

    ทุกวันนี้ ภาษาไทยผิดเพี้ยนไปจากเดิมมากเลย โดยเฉพาะเด็ก ๆ ที่เล่น Chat กัน ผมเคยลองใช้ดู บางคำก็จะแปลก ๆ ไม่เข้าใจความหมายเหมือนกัน ถ้ายังเป็นอยู่แบบนี้ อีกหน่อยคงไม่หลงเหลือให้ดูกันแล้ว และอาจกลายเป็นภาษาอื่นไปเลยก็ได้ อยากร่วมรณรงค์กันให้ช่วยกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและพูดให้ถูกด้วย ก่อนที่จะไม่มีภาษาไทยอีกต่อไป… Zyberni@

    ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: