ธรรมสำหรับผู้ครองเรือน

ฆราวาสธรรมธรรมสำหรับผู้ครองเรือน
  สัจจะ  ซื่อสัตย์แจ้ง    จริงใจ
ทมะ  ฝึกตนให้           เลิศล้ำ
ขันติ  พากเพียรไป       เป็นนิจ
จาคะ  เอื้อเฟื้อซ้ำ       ละทิ้งเห็นแก่ตัวฯ
(ธนิตา, ก.ย.2551)
Advertisements

4 responses to this post.

 1. Posted by ธนิตา on ธันวาคม 23, 2008 at 7:46 pm

  บอรด์ธรรมะวัดประยุรวงศาวาส…………ขันติธรรมนำสุขมาให้ คำว่า "ขันติ" คือ ความอดทน จัดเป็นกัลยาณธรรม คือ ธรรมที่ทำบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติให้งาม น่ารัก น่าพอใจและควรคบหาสมาคมด้วยบุคคลผู้มีขันติ ความอดทน ย่อมไม่มีอันตรายแก่ใครๆ มีแต่จะนำประโยชน์สุขมาให้แก่บุคคลผู้ที่คบหาด้วยอย่างเดียว เพราะบุคคลผู้มีความอดทน จะประกอบกิจการทุกสิ่งล้วนทำด้วยปัญญาอันประกอบด้วยเหตุผลทั้งสิ้น อีกทั้งเป็นผู้หนักแน่น ไม่หวั่นไหวได้ง่าย ส่วนบุคคลผู้ที่ไม่มีความอดทน ย่อมตรงกันข้าม คือ เมื่อได้ประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเข้า ก็อาจจะแสดงกิริยาอาการอันไม่งาม ไม่น่าชมออกมาได้ทุกเวลา ทุกโอกาสสถานที่ และเมื่อเป็นเช่นนี้ การประกอบกิจการทุกสิ่งทุกอย่าง หรือการคบหาสมาคมกัน เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สุขต่อกันนั้น ก็ย่อมจะถึงกาลเสื่อมเสียไปขันติ คือ ความอดทน ท่านจำแนกไว้เป็น 3 ประการ คือประการที่ 1 อดทนต่อความยากลำบาก หมายความว่า อดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วย เพราะทุกชีวิตที่เกิดมาแล้ว ย่อมไม่พ้นจากความแก่ ความเจ็บ และความตายไปได้ ความเจ็บไข้นี้เป็นเรื่องสำคัญ เพราะทำให้เสียเงิน เสียเวลาทำการงาน เมื่อเวลาประสบพบกับความป่วยไข้ ก็ควรหาหมอ กินยา และรักษา เมื่อเกิดทุกขเวทนาก็ควรใช้ความอดทนเข้าช่วย และไม่ควรแสดงอาการทุรนทุราย แต่ควรสร้างกำลังใจให้เข้มแข็งโดยการพิจารณาเนืองๆ ถึงความแก่ ความเจ็บ และความตาย ว่าเป็นของธรรมดา ไม่สามารถล่วงพ้นไปได้ เป็นต้น ประการที่ 2 อดทนต่อความตรากตรำ หมายความว่า อดทนต่อความทุกข์ยากจากการทำงาน เพราะคนทุกคนจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ก็เพราะอาศัยอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ซึ่งจะต้องขยันประกอบอาชีพการงาน แต่ถ้าบุคคลเป็นผู้เกียจคร้าน ไม่ประกอบการงาน ก็จะมีความเป็นอยู่อย่างลำบาก การประกอบอาชีพการงานนั้น ย่อมประสบกับอุปสรรค ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ความทุกข์ยากลำบากไม่มากก็น้อย จึงไม่ควรทอดทิ้งหรือท้อถอย ควรทำงานด้วยความอดทน การงานที่ได้มุ่งหวังตั้งใจไว้ ก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ อีกทั้งจะนำประโยชน์สุขมาให้แก่ตนและคนอื่นได้ด้วยประการที่ 3 อดทนต่อความเจ็บใจ หมายความว่า อดทนต่อความโกรธที่มากระทบกระทั่ง เพราะบุคคลทุกคน จะอยู่คนเดียวลำพังไม่ได้ ต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน เป็นหมู่คณะ เป็นครอบครัว ตลอดถึงเป็นประเทศชาติ ตามธรรมดาของบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคม ย่อมจะตำหนิติเตียนหรือทะเลาะวิวาทกันบ้างไม่มากก็น้อย แต่เมื่อไฟคือความโกรธเกิดขึ้นแล้ว ควรใช้น้ำคือความอดทนเข้าไปดับ ทำให้อยู่เย็นเป็นสุข ไม่ต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์ สมด้วยภาษิตที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่า "โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ โกธํ ฆตฺวา น โสจติ แปลความว่า บุคคลฆ่าความโกรธได้แล้ว ย่อมอยู่เป็นสุข ฆ่าความโกรธได้แล้ว ย่อมไม่เศร้าโศกเสียใจ"ท่านผู้มีปัญญาประกอบด้วยขันติธรรม คือ ความอดทน เมื่อพิจารณาถึงโทษที่เกิดขึ้นแล้ว ควรใช้ความอดทนเข้าระงับความเจ็บใจ อันก่อให้เกิดความโกรธ จนสามารถให้เกิดเป็นเวรภัยแก่ตนและคนอื่นได้ เมื่อทำได้เช่นนี้แล้ว ก็ย่อมจะได้รับประโยชน์สุข จะทำให้เป็นที่รักใคร่นับถือสำหรับมนุษย์และทวยเทพเทวดาทั้งหลาย ย่อมสามารถนำประโยชน์สุขมาให้แก่ตนเองและคนเหล่าอื่นได้อีกด้วย

  ตอบกลับ

 2. Posted by ธนิตา on มีนาคม 9, 2010 at 8:30 pm

  ธรรมสำหรับผู้ครองเรือนจาก ลานธรรมดอทเนต http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/009647.htm

  ตอบกลับ

 3. Posted by ธนิตา on มีนาคม 9, 2010 at 8:31 pm

  ธรรมของผู้ครองเรือนมีเป็นกรณีพิเศษกว่าสังคหวัตถุ ซึ่งเป็นธรรมที่ใช้ทั่วไปทำให้คนรักนับถือ แต่ธรรมของผู้ครองเรือนต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐานจึงมี1. สัจจะ ตรง ไม่อำพราง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม2. ทมะ รู้จักข่มเมื่อมีอะไรมากระทบ(เช่นหึงหวง)3. ขันติ อดทนต่อความลำบากนาๆประการ แม้การบ้าน การเรือน ใน นอกบ้าน4. จาคะ แบ่งปันความสุข เวลา ทรัพย์สิน ทั้งอุปโภค และบริโภคทำได้อย่างนี้ใครจะไม่รักก็เกินไปละ จากคุณ : benn [ 2 ก.ย. 2546 / 09:16:16 น. ] [ IP Address : 203.113.32.6 ] http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/009647.htm

  ตอบกลับ

 4. Posted by ธนิตา on มีนาคม 9, 2010 at 8:35 pm

  หลักธรรมของผู้ครองเรือน – วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี :: หลวงพ่อจรัญ … ธรรมบรรยาย พระเทพสิงหบุราจารย์ :: เรื่อง หลักธรรมของผู้ครองเรือนhttp://www.jarun.org/v5/th/lgeneral017101.html

  ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: